Engineering

KOVO is gespecialiseerd in engineering voor installatietechniek.

Met ons team van gedreven, professionele techneuten, voltooien wij iedere opdracht omtrent deze specialistische werkzaamheden met focus, betrokkenheid en alle benodigde kennis. Wij kunnen al uw engineering vraagstukken efficiënt en kostenbesparend uitvoeren. Niet alleen voeren onze techneuten uw opdrachten uit, zij zullen ook eventuele onvolledigheden herkennen en deze melden. Deze pro-actieve houding kenmerkt de werkwijze van KOVO.

Warmteverliesberekening

Een warmteverliesberekening berekent hoe groot het verwarmingsvermogen moet zijn voor bijvoorbeeld vloerverwarming of radiatoren, om een ruimte volgens de gestelde eisen te verwarmen. Bovendien wordt met deze berekening het totale vereiste verwarmingsvermogen voor de warmte-opwekker, zoals een warmtepomp, bepaald.

De warmteverliesberekening is opgebouwd uit drie onderdelen:

 1. Transmissiewarmteverlies: dit zijn de warmtestromen door wanden, deuren, vensters, vloer en plafond van de betreffende ruimte.
 2. Ventilatieverlies: dit is het benodigde verwarmingsvermogen dat nodig is om de lucht die de ruimte binnentreedt op te warmen tot de gewenste ruimteluchttemperatuur. Hierin is ook het infiltratieverlies meegerekend.
 3. Opwarmtoeslag: dit is het extra benodigde verwarmingsvermogen om een vertrek na een bedrijfsbeperking (bijvoorbeeld de ruimtetemperatuur in de nacht verlagen) binnen de in de gestelde eisen genoemde tijd weer op de gewenste ruimtetemperatuur te brengen

Hoe maakt KOVO een warmteverliesberekening?
We beginnen met de bouwkundige tekeningen in DWG- of PDF-formaat. Deze dienen als basis voor het creëren van een 2D-model waarin we alle elementen zoals wanden, deuren, ramen en ruimten benoemen. Dit 2D-model vormt de input voor Vabi Elements, waar we vervolgens een gedetailleerd 3D-model genereren. In Vabi Elements voegen we alle relevante gegevens toe om een realistische weergave te verkrijgen.

Dit houdt onder meer in dat we de thermische eigenschappen (RC-/U-waarden) toekennen aan de verschillende bouwelementen, zoals wanden, daken, vloeren, deuren en ramen. Daarnaast verwerken we alle klantspecifieke informatie, zoals de gewenste ruimtetemperatuur, het type verwarmingssysteem, het ventilatiesysteem en de ventilatiehoeveelheid.

Het resultaat van dit proces is een uitgebreide rapportage die de bevindingen van de warmteverliesberekening samenvat en waardevolle input biedt voor het ontwerp van het verwarmingssysteem.

Dit komt terug in de rapportage:

 • Ontwerptemperaturen
 • Transmissieverliezen
 • Ventilatieverliezen
 • Infiltratieverliezen
 • Warmteverliezen per m²/m³
 • Opwarmtoeslagen
 • Totaal aansluitvermogen

Neem direct contact op

Koellastberekening

Een optimaal binnenklimaat is van cruciaal belang voor een gebouw. In de winter is verwarming gewenst, terwijl koeling in de zomer nodig is. Warme lucht moet worden afgevoerd en koude lucht moet worden toegevoegd. Met een koellastberekening wordt bepaald hoe groot de koelcapaciteit moet zijn om de ruimte optimaal te koelen.

De koelcapaciteit wordt beïnvloed door diverse factoren, zoals het aantal ramen, het type isolatie, het aantal warmtebronnen en het aantal aanwezige personen in de ruimte. Externe elementen, zoals de hoeveelheid schaduw van omliggende gebouwen of begroeiing en de invloed van zonnestraling, worden ook in deze berekening meegenomen.

Hoe wordt een koellastberekening gemaakt?
Een koellastberekening wordt altijd gemaakt met behulp van betrouwbare software, zoals Vabi Elements. Het proces begint met de bouwkundige tekeningen (DWG of PDF), waaruit een 2D-model wordt gecreëerd. Dit model omvat alle wanden, deuren, ramen en ruimtebenamingen. Het 2D-model wordt vervolgens geïmporteerd in het Vabi Elements-programma, waar het wordt omgezet in een 3D-model.
In Vabi Elements worden gegevens toegevoegd om de werkelijkheid na te bootsen, zoals het aantal aanwezige personen, het gebruik van zonnewering, de oriëntatie van het gebouw ten opzichte van het noorden, enzovoort. Deze informatie is essentieel voor het uitvoeren van de berekening.

Dit komt terug in de rapportage:

 • Totale koellast (intern en extern)
 • Maximale temperatuur
 • Voelbare koellast
 • Latente koellast
 • Voerbare koellast
 • Constructies / Rc-waarden

Neem direct contact op

Temperatuuroverschrijdingsberekening

Een temperatuuroverschrijdingsberekening wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in het energieverbruik en de temperatuur in gebouwen gedurende een standaard klimaatjaar. Voor woningen hanteert het (voormalige) GIW de eis dat PMV (voorspelde gemiddelde temperatuursbeleving) niet meer dan 300 uur mag overschrijden met een waarde groter dan 0,5. Voor kantoorgebouwen geldt het Rijksgebouwencriterium dat de PMV-overschrijdingsuren niet meer dan 150 uur mogen bedragen.

Hoe maakt KOVO een temperatuuroverschrijdingsberekening?
Een temperatuuroverschrijdingsberekening, ook wel gebouwsimulatie, wordt bij ons uitgevoerd met behulp van betrouwbare berekeningssoftware genaamd Vabi Elements. We starten het proces door bouwkundige tekeningen (in de formaten DWG of PDF) te gebruiken. Met deze tekeningen creëren we een 2D-model dat alle relevante elementen omvat, zoals wanden, deuren, ramen en ruimtenamen. Vervolgens laden we dit 2D-model in de Vabi Elements-software en transformeren het naar een gedetailleerd 3D-model. In Vabi Elements voegen we alle benodigde gegevens toe om een realistische weergave van de situatie te creëren.

De temperatuuroverschrijdingsberekening kan berekend worden volgens meerdere methoden:

 • TO-methode
 • GTO-methode
 • ATG-klasse
 • PMV-methode

Dit komt terug in de berekening:

 • Totaal aantal overschrijdings-uren volgens gehanteerde eis
 • Totaal aantal onderschrijdings-uren volgens gehanteerde eis
 • Hoogte benodigde vermogen of energie voor verwarming of koeling per ruimte
 • Jaaroverzicht per ruimte

Neem direct contact op

Leidingnetberekening

Een goed ontworpen leidingstelsel zorgt ervoor dat aangesloten installaties, zoals radiatoren en koelsystemen, probleemloos functioneren. Een leidingnetberekening bepaalt de juiste leidingdiameters, de drukval per leiding en de inregelstanden, wat resulteert in een gebalanceerd leidingstelsel.

Tijdens het ontwerp worden watersnelheden berekend, wat overmatige waterstroming voorkomt door de juiste lengtes en diameters toe te passen. Dit zorgt ervoor dat de aangesloten installaties optimaal presteren en hun maximale efficiëntie bereiken. Een efficiënt leidingnetwerk heeft niet alleen minder impact op het milieu, maar leidt ook tot lagere energiekosten

KOVO berekent volgens de norm
Onze berekeningsmethode voldoet aan de eisen van ISSO 18 Leidingnetberekening en NEN 5064. Met ons duidelijke rapport heeft u inzicht in alle benodigde materialen, waardoor u verzekerd bent van een optimaal leidingnet.

Dit komt terug in de rapportage:

 • Totale opvoerhoogte
 • Totale massastroom
 • Totale leidingdiameters
 • Watersnelheden
 • Overzicht materialen
 • Standen inregelafsluiters

Neem direct contact op

Ventilatieberekening

Bij al onze berekeningen staat het comfort van de gebruikers centraal. Dit geldt ook voor onze ventilatieberekeningen, die bijdragen aan een goede ventilatie in gebouwen.

Een ventilatieberekening omvat het simuleren van luchtstromen in een gebouw, inclusief de effecten van open ramen, luchttoevoer- en luchtafvoerkanalen, evenals mechanische ventilatiesystemen. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) stelt minimale ventilatie-eisen vast, zowel voor nieuwbouw als bestaande gebouwen, om ervoor te zorgen dat er voldoende frisse lucht circuleert.

KOVO berekent volgens de norm
KOVO hanteert strikte normen en richtlijnen bij het uitvoeren van ventilatieberekeningen, in overeenstemming met NEN 1087 zoals voorgeschreven in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De eisen variëren afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw, bijvoorbeeld per vierkante meter voor woonfuncties en per persoon voor sport- en kantoorfuncties. Hierdoor zorgen we voor de juiste luchtkwaliteit om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Dit komt terug in de rapportage:

 • De benodigde hoeveelheid ventilatie volgens Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) per ruimte
 • Overstromen (ventilatieplan)

Neem direct contact op

Luchtkanalenberekening

Voor een optimaal binnenklimaat is het essentieel dat ruimtes voldoen aan de minimale ventilatie-eisen volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
Een luchtkanalenberekening bepaalt de dimensies van de luchtkanalen en de drukverliezen in het kanaalstelsel. Hierbij wordt rekening gehouden met de weerstand van het kanaalstelsel, de luchtsnelheid, de ingevoerde luchthoeveelheden en de beschikbare systeemdrukken.

Voordelen van een luchtkanalenberekening:
Door altijd de juiste kanaalafmetingen te selecteren tijdens een luchtkanalenberekening, worden te hoge luchtsnelheden in het kanaalstelsel voorkomen. Hoge luchtsnelheden veroorzaken geluid en hoge weerstanden in het luchtkanaalstelsel, wat te allen tijde moet worden vermeden.
Een goed ontworpen luchtbehandelingsinstallatie werkt efficiënt met lage systeemdruk, wat resulteert in lagere energiekosten en een verminderde milieubelasting.

Dit komt terug in de rapportage:

 • Luchtsnelheden
 • Totale luchtdebiet
 • Totale systeemdruk
 • Kanaalafmetingen
 • Overzicht materialen

Neem direct contact op

Tapwaterberekening

Bij tapwaterinstallaties gelden er strenge eisen. De kwaliteit van water is van groot belang voor de gezondheid. KOVO heeft uitgebreide ervaring in het ontwerpen van effectieve tapwaternetwerken, zowel voor woningen als voor grootschalige installaties in utiliteitsgebouwen. Een goed ontwerp leidt tot kostenbesparing, lagere investeringskosten en verminderd energieverbruik.

Bij het ontwerp letten we op cruciale aspecten, zoals optimale leidingdiameters, weerstand en de viscositeit van het water. We dimensioneren de tapwaternetwerken en bepalen de circulatieleidingen voor zowel warm als koud water. We implementeren noodvoorzieningen en evalueren of deze kunnen werken met de beschikbare systeemdruk. Dit zorgt voor een goed functionerend tapwaternet.

KOVO berekend volgens de norm
Wij berekenen volgens de geldende ISSO en NEN-normen. Conform ISSO 30 en 55 houden we rekening met kleinere leidingdiameters, wat resulteert in kostenbesparing voor het systeem. De uitkomsten worden gepresenteerd in een duidelijk rapport met overzichtelijke berekeningen en een grafische isometrie om een helder beeld te geven van het ontwerp.

Dit komt terug in de rapportage:

 • Maximale voordruk
 • Berekende systeemdruk
 • Massastroom per leidingsectie
 • Weerstand per meter
 • Diameter leidingen
 • Totale meters leidingen
 • Totaal aantal tapeenheden berekening

Neem direct contact op

Vuil- en hemelwaterberekening

Een goed ontworpen afvoerstelsel voorkomt verstoppingen, lekkages en stankoverlast in zowel de vuilwaterafvoer als hemelwaterafvoer. Het resulteert ook in lagere investeringskosten en minder onderhoudskosten.

Wat is een vuil- en hemelwaterberekening?
Met een vuil- en hemelwaterberekening dimensioneren we het afvoerstelsel. We maken onderscheid tussen vuilwater- en hemelwaterafvoer, maar indien gewenst kunnen we deze ook in combinatie berekenen. We bepalen de leidingdiameters, de drukval en het lozingsdebiet. KOVO heeft ervaring met het ontwerpen van afvoerstelsels voor kleine woningen en complexe utiliteitsgebouwen. We berekenen volgens de normen NEN3215 en NTR3216.

Een overzichtelijke rapportage geeft inzicht in de benodigde materialen, een grafische weergave van het afvoerstelsel en heldere berekeningen.

Dit komt terug in de rapportage:

 • Leidingdiameters
 • Massastromen per leidingdeel
 • Overzicht materialen

Neem direct contact op

Gasleidingberekening

Veiligheid is van het grootste belang bij het ontwerpen van een gasleidingnetwerk. Een goed ontworpen gasleidingnet zorgt ervoor dat aangesloten apparatuur, zoals ketels, kachels en fornuizen, veilig en voldoende worden gevoed. Dit minimaliseert gevaarlijke situaties door het handhaven van lage druk in de leidingen, een gelijkmatige gasverdeling en het voorkomen van gasophopingen.

Onze berekening van het gasleidingnet omvat de optimalisatie van leidingdiameters, drukverlies en totale circuitsdruk. We bepalen de hoofd- en vertakking leidingen, terwijl we ervoor zorgen dat de maximale leidsnelheden binnen het gasleidingnet niet worden overschreden. Daarnaast controleren we de begindruk en einddruk om ervoor te zorgen dat alle aangesloten apparaten hun optimale capaciteit kunnen bereiken.

KOVO berekend volgens de norm
We onderscheiden twee soorten gasnetwerken: lagedruk- en hogedrukgasnetten. Beide netwerken hanteren verschillende waarden en normen. KOVO hanteert de berekeningsmethode volgens NEN 1078. De resultaten worden duidelijk weergegeven in een rapport met overzichtelijke berekeningen, grafische representaties en een volledige lijst van materialen.

Dit komt terug in de rapportage

 • Leidingdiameters
 • Begin- en eindruk
 • Snelheden door de leidingen
 • Vermogen per leidingdeel
 • Materialenoverzicht

Neem direct contact op